image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

از تیزی تا تیزی گوش فرق باز کرده و قسمت جلوی مو را با کلیپس جدا کنید .

موهای پشت سر را هم دم اسبی کنید. دم اسبی باید کمی پایین تر از مرکز سر بسته شود.

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

بسته به طول مو تقریبا به اندازه ای که در شکل نشان داده شده است از دم اسبی جدا کنید و با کش بافت ببندید.

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

بلندی پایین موی دم اسبی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

مانند شکل دم اسبی را به طرف داخل برگردانده و یک بوکل زیبا ایجاد کنید و از داخل آن را با سنجاق سر ثابت کنید و دو دسته ی مساوی را از طرفین بوکل بیرون بیاورید.

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

با بابلیس آن را حالت داده و مانند شکل هر دو را از داخل با سنجاق ثابت کنید .

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

در شکل نحوه ی سنجاق زدن نشان داده شده است .

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

این هم تصویر از روبرو

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

حالا نوبت موهای جلو است . فرق مناسب را انتخاب کرده و از هر دو طرف مو را بپیچانید .

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

کل طول مو پیچانده می شود .

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

مانند شکل آن را بر روی بوکل ایجاد شده با سنجاق سر ثابت کنید.

اگر حجم جلوی مو بیشتر بود می توانید مو را به جند لایه تقسیم کنید و بعد هر کدام را بطور جداگانه بپیچید و بر روی بوکل سنجاق کنید .

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

این هم تصویر این شینیون بعد از اتمام کار

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ

جهت حسن ختام می توانید از سنجاق سرهای زیبا یا شکوفه ها برای تزئین آن استفاده کنید .

image آموزش تصویری و جامع درست کردن موی زنانه مدل شینیون بوکل و پیچ