تک فارس - فال اینترنتی حافظ

فال حافظ آنلاین - تک فارس

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! ما طالب یک فالیم، بر ما بنما رازی

تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم

که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

نیت کرده و برای شادی روح حافظ صلواتی فرستاده و کلیک نمایید