تک فارس - فال اینترنتی انبیا

فال انبیا آنلاین - تک فارس

سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کرده و اشاره اي فرمائيد.

نیت کنید و اشاره ای بفرمایید