مهمترین کار برای جلوگیری از سوزش پوست این است که ریش خود را در خلاف جهت موی صورت نتراشید.

▪ شما باید هرچند وقت یکبار که امکان دارد از یک تیغ نو، تمیز و تیز استفاده کنید. استفاده از یک تیغ نو باعث می شود که تیغ به نرمی روی صورت شما سر بخورد و نقاط کمتری را نتراشیده باقی بگذارد، در نتیجه ضربات مجدد برای تراشیدن مو، که موجب سوزش و خراشیدگی پوست می شود، کاهش می یابد.

▪ تیغ را بعد از هر ضربه با آب بشویید تا موهای قرار گرفته بین تیغه ها پاک بشود و راحتتر اصلاح کنید.

▪ اگر از ریش تراش برقی استفاده میکنید، بازهم تیغه های آن را بعد و قبل از هربار استفاده تمیز کنید.

▪ پس از تراشیدن موی صورت فورا آب سرد به صورت خود بپاشید تا منافذ موی خود را ببندید و احتمال سوزش و آزردگی پوست را کاهش بدهید.

تک فارس » آرایشی » راه های جلوگیری از سوزش جای تیغ بعد از اصلاح صورت