شما چشم‌های سبزی دارید.

ریمل انتخابی‌تان میتواند چه باشد؟

الف. آبی یا خاکستری

ب. مشکی

ج. سبز

***

اگر کسی که چشم‌های روشنی دارد از ریمل رنگی هم استفاده کند، چشم‌هایش حالت سردی پیدا می‌کند. اگر چشم‌هایتان روشن است، باید حالت تضاد ایجاد کنید تا چشم‌هایتان بیشتر به چشم بیایند و بهترین رنگ ریمل برای شما، مشکی است.