▪دیگران آسم دارند : ناکامی پشت ناکامی

▪شما مرض آسم می گیرید : سود مالی

▪خواب تنگی نفس : نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد .

▪شما آسم دارید : اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت .

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر دیدن تنگی نفس و آسم در خواب چیست