این مورد کمی عجیب اما جالب است.

انتهای سیرها را با چاقو جدا کنید.

آنها را درون شیشه بریزید.

در شیشه را ببنید و آن را تکان دهید تا پوست‌ها جدا شوند.

سپس پوست‌های اضافه را دور بریزید و سیرها را بردارید. به همین راحتی.

تک فارس » آشپزی » ترفند جالب پوست کندن سیر با یک شیشه خالی