عکس, دو سگ ناز و بامزه خانگی در نمایشگاه سگ های لندن