مرحله اول: موها را به یک سمت یک طرفه کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله دوم: یک ردیف از موها را از قسمتی که فرق باز کرده اید در دست بگیرید.( می توانید چتری ها را بالا بدهید یا جدا کنید تا روی صورت بیفتد.)

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله سوم: دسته مویی که جدا کرده اید را به ۳ قسمت تقسیم کنید تا بافت را شروع کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله چهارم: اکنون بافت هلندی را شروع کنید. درست مثل تصویر بالا دسته شماره ۱ را زیر دسته شماره ۲ قرار دهید. اکنون دسته شماره ۲ در وسط قرار گرفته است.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله پنجم: دسته شماره ۳ را زیر دسته شماره ۱ قرار دهید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله ششم: هر سه دسته را با دست چپ نگه دارید. (شماره ۱ را با انگشت کوچک، شماره ۳ را با انگشت انگشتری و شماره ۲ را با انگشت میانی) سپس با انگشت اشاره دست راست یک دسته مو از بالای چتری جدا کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله هفتم: این دسته جدید را به دسته شماره ۲ وصل کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله هشتم: دسته شماره ۲ را زیر دسته شماره ۳ قرار دهید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله نهم: اینجا تفاوت بافت هلندی کاملا مشخص می شود. حواستان باشد که موی بیشتری نسبت به دسته های قبلی برای اضافه کردن به دسته شماره ۱ جدا نکنید. دسته شماره یک را زیر دسته شماره دو قرار دهید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله دهم: مراحل ۵ تا ۷ را تکرار کنید. همچنان که بافت را جلوتر می برید می توانید دسته موهای بیشتری اضافه کنید تا بافت ضخیم تر شود.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

آموزش مرحله به مرحله بافت موی هلندی

مرحله یازدهم: وقتی به پشت گوش ها نزدیک می شوید بافت را بالا بگیرید تا ظاهر شلوغ تری به خود بگیرد. همچنان مراحل ۵ تا ۷ را ادامه دهید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله دوازدهم: همچنان که به پشت سر نزدیک می شوید دسته موهای ضخیم تری به دسته های بافت اضافه کنید و بافت را به سمت تاج سر نزدیک تر کنید تا بافت شلوغ تر شود.

نکته: یادتان نرود که فقط از پایین سر به دسته ها مو اضافه کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله سیزدهم: وقتی به پایان بافت رسیدید دنباله موها را بافت ساده بزنید تا بافت هلندی ثابت بماند و بتوانید یک گل شلوغ دربیاورید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله چهاردهم: دسته مویی که به بافت اضافه نکرده اید را با دست چپ بگیرید. در حالی که دنباله بافت را با دست راست نگه داشته اید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله پانزدهم: اکنون این دو دسته مو را به هم وصل کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله شانزدهم: موها را با کش ببندید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله هفدهم: کش را دور مو بپیچانید تا محکم بسته شود و موها را به صورت شلخته جمع کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مدل بافت موی هلندی زیبا برای دور سر

مرحله هجدهم: همچنان کش را دور موهای جمع شده بپیچانید تا محکم ثابت بماند.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله نوزدهم: با استفاده از گیره موهای جمع شده را روی سر ثابت کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت مو مدل شیک و مجلسی

مرحله بیستم: در نهایت به موها اسپری بزنید تا کاملا ثابت و محکم بماند. اکنون آماده رفتن به مهمانی هستید.