در هنگام پختن تخم مرغ، سر انگشتی نمک به آن اضافه کنید تا مانع از شکستن پوسته های آنها شود.

تک فارس » آشپزی » چکار کنیم پوست تخم مرغ آبپز شده نشکند