۱ـ اگر خواب ببینید پایتان در تله موش صحرایی گیر کرده است ، علامت آن است که مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد .
۲ـ دیدن تله موش صحرایی در خواب ، علامت آن است که از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد .
۳ـ دیدن تله شکسته موش صحرایی در خواب ، نشانه آن است که از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت .
۴ـ اگر خواب ببینید تله موش صحرایی کار می گذارید ، علامت آن است که به نقشه دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزید .

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر دیدن تله موش صحرایی در خواب چیست