image متن زیبای یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی

یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی

نگاهی به ساعتت

و نگاهی به خود خودت در آینه

و می بینی هیچ چیز و هیچ کس جز خودت حیف نیست

لباسهای اتو کشیده غبارگرفته مهمانی ات را از کمد بیرون می آوری

گران ترین عطرت را از جعبه بیرون می آوری و به سر و روی خودت می پاشی

ته مانده حساب بانکی ات را می تکانی و خرج خودت می کنی

یک روز از خواب بیدار می شوی

و به کسی که دوستت دارد بدون دلهره و قاطعانه میگویی

صبح بخیر عزیزم وقت کم است

لطفا مرا بیشتر دوست بدار

یک روز یکی از همین روزها وقتی از خواب بیدار می شوی متوجه می شوی

بدترین بدهکاری ، بدهکاری به قلب مهربان خودت هست

و هیچ چیز و هیچکس جز خودت حیف نیست !

تک فارس » مطالب جالب » متن زیبای یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی