image دیدن چشمه و آب جاری در خواب تعبیرش چیست

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

▪لوک اویتنهاو می گوید :

آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره

این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد

▪یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد