آنلی بیتون میگوید:

ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان، دلیل بر آن دارد که خبرى خوب و خوشحال کننده به شما خواهد رسید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر و معنی دیدن خواب فردی آشنا چیست