▪درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آلاچیق : شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد .

شما تنها زیر یک آلاچیق هستید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .

شما با دیگران زیر آلاچیق هستید : معشوقتان به ملاقات شما می آید .

شما زیر یک آلاچیق خوشه های انگور را می چینید: زندگی زناشوئی شما خوشبخت و موفق خواهد شد.

▪آنلی بیتون میگوید:

دیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر و تفسیر دیدن آلاچیق یا بودن در آلاچیق در خواب