▪موارد مصرف

آسپاراژیناز در درمان لوسمی حاد لنفوسیتیک به کار می رود. همچنین در درمان لوسمی حاد میلوسیتیک و میلومنوسیتیک، لنفوماهای هوچکینی و غیر هوچکینی و ملانوسارکوما مصرف شده است.

▪مکانیسم اثر

آسپاراژیناز آنزیمی است که باعث تجزیه آسپاراژین به اسید آسپارتیک و آمونیاک می شود. بعضی از سلول های بد خیم بر خلاف سلول های سالم بدن قادر به سنتز آسپاراژین نیستند. آسپاراژیناز در سنتز پروتئین، DNA مداخله میکند.

▪فارماکوکینتیک

به میزان خیلی کم از سد خونی- مغزی عبور میکند. توسط سیستم رتیکولواندوتلیال متابولیزه می شود. نیمه عمرتزریق عضلانی آن ۴۹-۳۹ ساعت و تزریق وریدی ۳۰-۸ ساعت می باشد. ۳۳-۲۳ روز بعد از قطع درمان، دارو دوباره در خون ظاهر می شود.

▪موارد منع مصرف

در صورت وجود یا سابقه پانکراتیت، نباید مصرف شود.

▪هشدارها

در صورت بروز پانکراتیت، درمان با دارو باید برای همیشه قطع شود.

▪عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی و آنافیلاکسی، کاهش فاکتورهای انعقادی پلاسما، سمیت کبدی( از جمله تغییرات چربی)، التهاب لوزالمعده، تهوع، استفراغ و دپرسیون CNS از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو هستند.

▪تداخل دارویی

دارو با وینکریستین، گلوکوکورتیکوئیدها یا کورتیکوتروپین، آلوپورینول، کلشی سین، متوترکسات، انسولین یا داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون تداخل دارد.

▪نکات قابل توصیه

با توجه به احتمال بروز واکنش حساسیت مفرط به دارو، قبل از اولین تجویز و مواقعی که یک هفته یا بیشتر بین دو تزریق فاصله می باشد، انجام آزمون داخل جلدی توصیه نمی شود.

▪ مقدار مصرف

بزرگسالان : در لوسمی حاد لنفوسیستیک مقدار day/kg/IU 200 به صورت وریدی به مدت ۲۸ روز مصرف می شود.

کودکان : day/ IU/kg6000 به صورت عضلانی در روزهای ۲۸،۲۵، ۲۲، ۱۹، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۷، ۴ ، درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون بکار می رود و یا IU/kg/day 1000 به صورت وریدی به مدت ۱۰ روز در بیست و دومین روز درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون به کار می رود.

▪اشکال دارویی

Injection : 10,000 IU

تک فارس » پزشکی سلامتی » آمپول آسپارژیناز عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی