آنلی بیتون میگوید:

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر دیدن ابزار عمل جراحی در خواب چیست