دیدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار نومیدى مى‏شوید دیدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنایى با افراد جدید را دارد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بعداز ظهر زیبا : زندگی برای شما لذت بخش میشود .
یک بعداز ظهر ابری : منتظر منفعت بزرگ در کارتان نباشید .
بعداز ظهرمه آلود : اعتماد به نفس داشته باشید .
بعدازظهر بارانی : پول