درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

رفتن به افریقا : شادی بزرگ

از افریقا بر می گردید : مصیبت بزرگی در انتظارشماست .

شما به افریقا تبعید شده اید : شانس و خوشبختی.

خواب افریقا : منفعت مالی

افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند.

به تنهایی به افریقا سفر می کنید : دوستان جدید پیدا می کنید

با دیگران به افریقا سفر می کنید : مرتکب کارهای بی دلیل و قابل سرزنش خواهیدشد .

تک فارس » مطالب جالب » دیدن یا رفتن به قاره افریقا در خواب تعبیرش چیست