image خواب دیدن در چه ساعتی از شب تعبیر می شود

روزهای هفته

▪ روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

▪ روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

▪ روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز.

▪ روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

▪ در روز ۱۴ ام ماه بعد از ۲۶ روز.

▪ در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

▪ در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

ماه های سال

▪ ماه ربیع الاول : برکت و شادی در خواب ها پیدا می شود.

▪ ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

▪ جمادی الاول خرید و فروش نکند.

▪ جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

▪ ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

▪ ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

▪ رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

▪ شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

▪ ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

▪ ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

ساعات روز

▪ ساعت ۶-۱۰ شب رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

▪ ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

▪ ساعت ۲ صبح تا ۵/۴ صبح در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

▪ ساعت ۵/۴ صبح در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

▪ ساعت ۵/۴ تا ۶ صبح پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

▪ ساعت ۶ صبح در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

▪ ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز تعبیر می شود.