image حرف زدن و شنیدن صدای صحبت در خواب چه تعبیری دارد

▪صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

▪▪در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن.

▪اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و اینکه در میان مردم بزرگی کسب میکند.

▪ابن سیرین از کرمانی نقل میکند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست.