تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالباشتراک گذاری

تعبیر دیدن خوردن آرد غلات در خواب نشانه چیست

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشید، بیانگر آن است که در زندگى، ثروت و مال و منال زیادى به دست خواهید آورید.

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››