image تعبیر دیدن خوردن آرد غلات در خواب نشانه چیست

▪آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشید، بیانگر آن است که در زندگى، ثروت و مال و منال زیادى به دست خواهید آورید.