تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
مطالب جالباشتراک گذاری

تعبیر دیدن خواب آرنج و موراد مشابه در خواب چیست

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود

آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .

آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار

بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

تکفارس آی آر

آنلی بیتون میگوید:

دیدن آرنج در خواب، بدین معنى است که شما کارهاى مهم و خوبى انجام مى‏دهید ولى در مقابل، دستمزد کمى دریافت مى‏کنید.

اگر دخترى در خواب آرنج خود را رویت کند، دلیل آن بود که با فردى ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد.

اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

www.takfars.ir

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››