image تعبیر خواب فرار کردن و گریز گریختن در خواب چه معنی دارد

▪ محمدبن سیرین گوید:

گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

▪ جابرمغربی گوید:

اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود.

▪ حضرت امام جعفر صادق فرماید:

گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.

اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است .

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب فرار کردن و گریز گریختن در خواب چه معنی دارد