۱ـ” دیدن توت فرنگی در خواب” ، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدت های مدید خواهانش بودید.

۲ـ خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانه عشقی دو جانبه است .

۳ـ خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانه به دست آوردن محصولی فراوان است.

لوک اویتنهاو می گوید :

توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد

خوردن : لحظه های شیرین

توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق

خوردن توت فرنگی وحشی : خبر

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب خوردن توت فرنگی در خواب و یا حتی دیدن توت فرنگی