image بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

تا می توانید موی کم پشت را کوتاه نگه دارید

به سلمانی نگویید یک ذره کوتاه کن. به جای آن بخواهید تا می تواند موها را کوتاه کند بخصوص اطراف آنجا که خالی یا کم پشت است

image بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

همان تدبیر کوتاه بودن مو را برای لکه های بالای سر هم بکار بگیرید تا کمتر مورد توجه قرار بگیرند. فقط به سلمانی بگویید موهای اطرافِ لکه خالی را یک هوا بلندتر از بقیه سر نگه دارد. یک را ه دیگر آرایشِ درهم و بدون نظم موها است. موی به هم ریخته میتوانند به شکل تصادفی! لکه ها را بیشتر بپوشانند

image بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

اگر کم پشت شدن موها در تمام نقاط سر وجود دارد همه را به یک اندازه کوتاه نگه دارید

image بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

اگر تکه ایی از مو در جلوی سر پرپشت تر از بقیه مانده است آن را بلند نکنید چون بقیه کم پشت هارا بیشتر نشان خواهد داد. سعی نکنید با بلند شدن آن تکه و به بهانه فرق گرفت٬ بخشی از نواحی خالی یا کم پشت را بپوشانید. این  تکه را هم به اندازه بقیه کوتاه کنید شاید بهتر باشد.

image بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

اگر مو از جلو پیشانی و خطِ مو در حال کم پشت شدن یا خالی شدن است سعی کنید به سلمانی بگویید فرق مو ایجاد نکند و مسیر موها را به سمت جلو پیشانی بکشاند

تک فارس » آرایشی » بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه