عکس, تصویری از جشنواره خیابانی و آیینی در شمال اسپانیا