عکس, بازار زیبای شناور روی قایق هنگام غروب اندونزی