امام سجاد علیه السلام از هفت گناه یاد میکنند که موجب رد دعا می شود :

۱- نیت بد

۲- ناپاکی باطن

۳-نفاق و دورویی با برادران

۴-عدم اعتقاد به اجابت دعا

۵- تاخیر نمازهای واجب به نحوی که وقت آن بگذرد

۶– ترک تقرب به خداوند عزو جل به وسیله ترک احسان و صدقه

۷- و استعمال سخنان زشت و فحش دادن در هنگام صحبت

(وسائل الشیعه ج۱۶ ص۲۸۱ و بحار ج۷۳ ص۳۷۵)