تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

معنی و تعبیر شنا و آبتنی در آب زلال یا کثیف چیست

اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی میکنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.

اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا میکنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.

اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی میکنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا میکند،علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تکفارس آی آر

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود

دیدن خود در آب تیره صدقه دهد

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››