image معنی و تعبیر شنا و آبتنی در آب زلال یا کثیف چیست

▪ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی میکنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.

▪اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا میکنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.

▪ اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی میکنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.

▪اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا میکند،علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

▪یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود

دیدن خود در آب تیره صدقه دهد