image معنی و تعبیر دیدن خواب آب برداشتن از جایی نشان چیست

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

▪لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر

▪آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست