تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
مطالب جالباشتراک گذاری

معنی و تعبیر دیدن خواب آب برداشتن از جایی نشان چیست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر

آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

تکفارس آی آر

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››