تک فارس » اخبار روز » لیست قیمت ماشین های ایرانی دی ماه [ منابع ]
محصولات معتبر
محصولات معتبر

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین۴۰۵نمایندگی/ تومان

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰۴۰۵بازار/ تومان

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰۲۰۷ دنده اتوماتیک نمایندگی/ تومان

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰۲۰۷ دنده اتوماتیکبازار/ تومان

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶ صندوق دار V20 نمایندگی/ تومان

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰۲۰۶ صندوق دار V20 بازار/ تومان

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶ تیپ ۶ نمایندگی/ تومان

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰۲۰۶ تیپ ۶ بازار/ تومان

۳۹,۷۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰۲۰۶ تیپ ۵ نمایندگی/ تومان

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

۲۱,۸۵۸,۰۰۰۲۰۶ تیپ ۵ بازار/ تومان

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶ تیپ۲ نمایندگی/ تومان

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

۱۹,۴۲۴,۴۰۰۲۰۶ تیپ۲ بازار/ تومان

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰پارس سال نمایندگی/ تومان

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

۲۲,۹۷۰,۰۰۰پارس سال بازار/ تومان

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰سمند ال ایکس نمایندگی/ تومان

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

۱۹,۴۵۸,۰۰۰سمند ال ایکس بازار/ تومان

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰تیبا نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۰,۰۰۰تیبا بازار/ تومان

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۲۰۰,۰۰۰تندر ۹۰ مدل E2 نمایندگی/ تومان

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

۲۱,۰۵۰,۰۰۰تندر ۹۰ مدل E2 بازار/ تومان

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰پرادو نمایندگی/ تومان

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰پرادو بازار/ تومان

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰کرولا نمایندگی/ تومان

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰کرولا بازار/ تومان

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰یاریس هاچ‌بک نمایندگی/ تومان

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰یاریس هاچ‌بک بازار/ تومان

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰مزدا ۳ نمایندگی/ تومان

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

۵۷,۶۶۵,۰۰۰مزدا ۳ بازار/ تومان

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰پراید ۱۱۱– LE کیسه هوا نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰پراید ۱۱۱– LE کیسه هوا بازار/ تومان

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰پراید ۱۳۲– LE کیسه هوا نمایندگی / تومان/غیرمتالیک

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰پراید ۱۳۲– LE کیسه هوا بازار/ تومان