لیست قیمت ماشین های ایرانی دی ماه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

لیست قیمت ماشین های ایرانی دی ماه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر
نظرات

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

تکفارس آی آر

بیشترین۴۰۵نمایندگی/ تومان

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

(%۰) ۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

www.takfars.ir

۱۷,۹۰۶,۴۰۰۴۰۵بازار/ تومان

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰۲۰۷ دنده اتوماتیک نمایندگی/ تومان

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

تک فارس

۲۷,۳۲۰,۰۰۰۲۰۷ دنده اتوماتیکبازار/ تومان

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶ صندوق دار V20 نمایندگی/ تومان

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

T A K F A R S

۱۹,۸۷۸,۰۰۰۲۰۶ صندوق دار V20 بازار/ تومان

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶ تیپ ۶ نمایندگی/ تومان

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

تک فارس www.takfars.ir

۲۴,۹۷۰,۰۰۰۲۰۶ تیپ ۶ بازار/ تومان

۳۹,۷۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

۰۲۰۶ تیپ ۵ نمایندگی/ تومان

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

تکفارس

۲۱,۸۵۸,۰۰۰۲۰۶ تیپ ۵ بازار/ تومان

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶ تیپ۲ نمایندگی/ تومان

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

takfars.ir

۱۹,۴۲۴,۴۰۰۲۰۶ تیپ۲ بازار/ تومان

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰پارس سال نمایندگی/ تومان

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

تک فارس آی آر

۲۲,۹۷۰,۰۰۰پارس سال بازار/ تومان

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰سمند ال ایکس نمایندگی/ تومان

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

TakFars

۱۹,۴۵۸,۰۰۰سمند ال ایکس بازار/ تومان

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰تیبا نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

تک فارس

۱۵,۴۳۰,۰۰۰تیبا بازار/ تومان

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۲۰۰,۰۰۰تندر ۹۰ مدل E2 نمایندگی/ تومان

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

www.takfars.ir

۲۱,۰۵۰,۰۰۰تندر ۹۰ مدل E2 بازار/ تومان

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰پرادو نمایندگی/ تومان

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

T A K F A R S

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰پرادو بازار/ تومان

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰کرولا نمایندگی/ تومان

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

تک فارس www.takfars.ir

۸۷,۹۰۰,۰۰۰کرولا بازار/ تومان

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰یاریس هاچ‌بک نمایندگی/ تومان

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

Tak Fars

۵۸,۰۰۰,۰۰۰یاریس هاچ‌بک بازار/ تومان

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰مزدا ۳ نمایندگی/ تومان

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۷,۶۶۵,۰۰۰

تکفارس آی آر

۵۷,۶۶۵,۰۰۰مزدا ۳ بازار/ تومان

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰پراید ۱۱۱– LE کیسه هوا نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

تک فارس

۱۲,۳۷۰,۰۰۰پراید ۱۱۱– LE کیسه هوا بازار/ تومان

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰پراید ۱۳۲– LE کیسه هوا نمایندگی / تومان/غیرمتالیک

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۰

www.takfars.ir

۰پراید ۱۳۲– LE کیسه هوا بازار/ تومان