تصویری که در زیر ملاحظه میکنید از نسخه چاپی سفرنامه دوم ناصرالدین شاه است که برای آشنایی با اوضاع چاپ و طراحی صفحه عنوان تقدیم می کنیم.

image عکسی جالب و دیدنی از چهره واقعی ناصرالدین شاه قاجار

شایان ذکر است تصاویری از پادشاهان اروپا در این سفرنامه درج شده است.

ناصرالدین شاه سه سفر به فرنگ رفت که هدف وی افزون بر آشنایی با اوضاع فرنگستان، تفریح و گردش بود و بعدها گفته شد که این سفرها هزینه گزافی را بر مملکت تحمیل کرد.

هر چه بود همین مقدار تجددی که در اوضاع شهری ایران پدید آمد بخش مهمی معطوف به این سفرها بود. در واقع نباید تصور کرد که آن سفرها کاملا بی خاصیت بوده است. شاه ایران در این سفرها با اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی غرب آشنا شد و در تصمیمات او تاثیر خود را داشت.

سفر اول وی در سال ۱۲۹۰، سفر دوم وی در سال ۱۲۹۵ ق و سفر سوم در سال ۱۳۰۶ صورت گرفت. در تمام این سالها سفرنامه نیز نوشته می شد که بعد از مدتی به چاپ می رسید.

تک فارس » مطالب جالب » عکسی جالب و دیدنی از چهره واقعی ناصرالدین شاه قاجار