▪لیلا برایت میگوید:

دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى‏باشد.

▪لوک اویتنهاو می گوید :

آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

▪آنلی بیتون میگوید:

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

تک فارس » مطالب جالب » شنیدن یا دیدن آژیر خطر در خواب چه تعبیری دارد