-اگر خواب ببینید زنده به گورتان می کنند ، نشانه آن است که مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می کنند .
-اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانه آن است که اشتباهی که مرتکب شده اید جبران خواهید کرد .

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر زنده به گور شدن در خواب چیست