۱. کسی نگران رفتار و گفتار او نیست. در ادب و امانت داری قابل پیش بینی است؛

۲. اتومبیل خود را برای عابری که از خطوط عابر پیاده عبور میکند، کاملاً متوقف میکند؛

۳. چون وفای به عهد برای او جدی است، بعضاً شبها برای تحقق عهد، فکر کرده و خوابش نمی برد؛

۴. روزانه ۵ دقیقه برای خشکاندن حسادت در وجود خود، برنامه ریزی کرده است؛

۵. بسیار بسیار بسیار بسیار انصاف دارد؛

۶. آنقدر برای خود احترام قایل است که به کسی خیانت نمیکند؛

۷. روزانه ۱۰ دقیقه برای شناخت خود، برنامه ریزی کرده است؛

۸. اگر حتی ۵ دقیقه به جلسه ای دیر برسد، با پیامک به میزبان اطلاع می دهد؛

۹. اطرافیان او از اینکه نقدی را مطرح کنند احساس آرامش و امنیت میکنند؛

۱۰. برای نگاه کردن به شبنم روی گلبرگ یک گل، وقت میگذارد؛

۱۱. دارای ثبات فکری است و به تناسب شرایط و مخاطب، افکار و مواضع خود را تغییر نمی دهد؛

۱۲. انسانها را به خوب و بد تقسیم نمیکند بلکه ضعف ها و توانایی‌های آنها را در کنار هم می بیند؛

۱۳. مخالفان فکری او، اخلاق او را تحسین میکنند؛

۱۴. بیشتر با رفتار خود دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد تا گفتار؛

۱۵. ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (۱) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ذاتاً فرد مؤدبی است؛

۱۶. ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (۲) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی تابحال ندیده‌ام که بدگویی و تخریب کند؛

۱۷. ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (۳) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ندیده‌ام که برای کسب موقعیت بهتر شغلی و مالی، چاپلوسی کسی را بکند؛

۱۸. بسیار اعتماد به نفس دارد (۱): چون دقیق و حقوقی صحبت میکند؛

۱۹. بسیار اعتماد به نفس دارد (۲): چون نیازی به متهم کردن کسی ندارد؛

۲۰. بسیار اعتماد به نفس دارد (۳): چون یک شغل بیشتر ندارد؛

۲۱. بسیار اعتماد به نفس دارد (۴): چون با درون خود زندگی میکند تا با قضاوت دیگران؛

۲۲. بسیار اعتماد به نفس دارد (۵): چون طولانی در منصبی نمیماند؛

۲۳. بسیار اعتماد به نفس دارد (۶): نیازی به تزویر ندارد چون حدّ خود برای یک زندگی با تدبیر را می داند؛

۲۴. بسیار اعتماد به نفس دارد (۷): چون افکار و مواضع او ارتباطی به منابع مالی او ندارند؛

۲۵. بسیار اعتماد به نفس دارد (۸): چون نیازهای مالی او مرتبط به حوزۀ سیاست نیست؛

۲۶. بسیار اعتماد به نفس دارد (۹): نیازی به حذف دیگران ندارد چون دایرۀ بازی و زندگی او بسیار وسیع است؛

۲۷. بسیار اعتماد به نفس دارد (۱۰): انحصاری رفتار نمیکند چون کرۀ زمین را فقط یک نقطه در خلقت می داند؛

۲۸. دروغ نمی گوید چون با راستگویی به همۀ منافع معقول خود دست یافته است؛

۲۹. مسئله یکِ زندگی او، کار کردن و زحمت کشیدن است؛

۳۰. بی نیازی در ذات و هویت اوست.

تک فارس » روانشناسی » افراد با شخصیت باید چطور باشند