image, ترجمه اسم سوره های قرآن به زبان فارسی و به ترتیب

۱٫ فاتحه :باز کردن ـ ۷ آیه.

۲٫ بقره :گاو ماده ـ ۲۸۶ آیه.

۳٫ آل عمران :خاندان عمران ـ ۲۰۰ آیه.

۴٫ نساء :زنان ـ ۱۷۶ آیه.

۵٫ مائده :طَبَق غذا (سفره غذا) ـ ۱۲۰ آیه.

۶٫ انعام :چهارپایان ـ ۱۶۵ آیه.

۷٫ اعراف : مکانی بین بهشت و جهنم ـ ۲۰۶ آیه.

۸٫ انفال : زیادی، غنیمت، هبه ـ ۷۵ آیه.

۹٫ توبه : بازگشتن ـ ۱۲۹ آیه.

۱۰٫ یونس :نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۰۹ آیه.

۱۱٫ هود : نام حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۲۳ آیه.

۱۲٫ یوسف :نام حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۱۱ آیه.

۱۳٫ رعد:صدای غرش ابر، ۴۳ آیه.

۱۴٫ ابراهیم: نام حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۵۲ آیه.

۱۵٫ حِجر: منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ ۹۹ آیه.

۱۶٫ نحل: زنبور عسل ـ ۱۲۸ آیه.

۱۷٫ اسراء: رفتن در شب ـ ۱۱۱ آیه.

۱۸٫ کهف: غار وسیع ـ ۱۱۰ آیه.

۱۹٫ مریم: نام حضرت مریم سلام الله علیها ـ ، ۹۸ آیه.

۲۰٫ طه: از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، ۱۳۵ آیه.

۲۱٫ انبیاء: پیامبران ـ ۱۱۲ آیه.

۲۲٫ حج: قصد، نام یکی از فروعات دین ـ ۷۸ آیه.

۲۳٫ مؤمنون:ایمان آورندگان، گروندگان ـ ۱۱۸ آیه.

۲۴٫ نور:روشنایی ـ ۶۴ آیه.

۲۵٫ فرقان:قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ـ ۷۷ آیه.

۲۶٫ شعراء: شاعران ـ ۲۲۷ آیه.

۲۷٫ نمل: مورچه ـ ۹۳ آیه.

۲۸٫ قصص: داستان ها ـ ۸۸ آیه.

۲۹٫ عنکبوت: نام حشره ـ ۶۹ آیه.

۳۰٫ روم: نام شهر یا کشور ـ ۶۰ آیه.

۳۱٫ لقمان:نام فردی حکیم ـ ۳۴ آیه.

۳۲٫ سجده:خضوع و اظهار فروتنی ـ ۳۰ آیه.

۳۳٫ احزاب:گروه ها ـ ۷۳ آیه.

۳۴٫ سباء:نام قوم که پادشاه شان زن بود ـ ۵۴ آیه.

۳۵٫ فاطر:شکافنده ـ ۴۵ آیه.

۳۶٫ یس:حروف مقطعه و رمز است ـ ۸۳ آیه.

۳۷٫ صافات:منظم ساختن صفوف ـ ۱۸۲ آیه.

۳۸٫ ص:حروف مقطعه قرآن ـ ۸۸ آیه.

۳۹٫ زُمر:دسته، جماعت ـ ۷۵ آیه.

۴۰٫ غافر:بخشاینده ـ ۸۵ آیه.

۴۱٫ فصلت:بیان روشن ـ ۵۴ آیه.

۴۲٫ شوری:مشورت ـ ۵۳ آیه.

۴۳٫ زخرف:زینت ـ ۸۹ آیه.

۴۴٫ دخان:دود ـ ۵۹ آیه.

۴۵٫ جاثیه:به زانو درآمده ـ ۳۷ آیه.

۴۶٫ احقاف:نام مکانی در عمان ـ ۳۵ آیه.

۴۷٫ محمّد:نام پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، ۳۸ آیه.

۴۸٫ فتح:پیروزی ـ ۲۹ آیه.

۴۹٫ حُجُرات:خانه ها ـ ۱۸ آیه.

۵۰٫ ق:حروف مقطعه ـ ۴۵ آیه.

۵۱٫ ذاریات:بادهایی که اشیاء را به پرواز در می آورد ـ ۶۰ آیه.

۵۲٫ طور:نام کوه است ـ ۴۹ آیه.

۵۳٫ نجم:ستاره ـ ۶۲ آیه.

۵۴٫ قمر:ماه ـ ۵۵ آیه.

۵۵٫ رحمن:بخشنده ـ ۷۸ آیه.

۵۶٫ واقعه:حادثه عظیم قیامت ـ ۹۶ آیه.

۵۷٫ حدید:آهن ـ ۲۹ آیه.

۵۸٫ مجادله:تابیدن طناب، جدل و مناظره ـ ۲۲ آیه.

۵۹٫ حشر:جمع کردن ـ ۲۴ آیه.

۶۰٫ ممتحنه: آزمون شده (مؤنث) ـ ۱۳ آیه.

۶۱٫ صف:صف کشیدن ـ ۱۴ آیه.

۶۲٫ جمعه:آخرین روز هفته ـ ۱۱ آیه.

۶۳٫ منافقون:منافقان (نفاق پیشه گان و دورویان) ـ ۱۱ آیه.

۶۴٫ تغابن:مغبون کردن یکدیگر ـ ۱۸ آیه.

۶۵٫ طلاق:باز کردن عقد نکاح ـ ۱۲ آیه.

۶۶٫ تحریم:حرام کردن ـ ۱۲ آیه.

۶۷٫ ملک:حکومت و اداره امور ـ ۳۰ آیه.

۶۸٫ قلم:وسیله نگارش و نوشتن ـ ۵۲ آیه.

۶۹٫ الحاقه:روز رستاخیز ـ ۵۲ آیه.

۷۰٫ معارج:صعود از پله ـ ۴۴ آیه.

۷۱٫ نوح:نام حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۲۸ آیه.

۷۲٫ جن:پوشیده، نام موجود نامرئی ـ ۲۸ آیه.

۷۳٫ مُزمّل:پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) ـ ۲۰ آیه.

۷۴٫ مُدثّر:آرامیدن در بستر ـ ۵۶ آیه.

۷۵٫ قیامت:به پاداشتن ـ ۴۰ آیه.

۷۶٫ انسان:نوع انسان، بشر ـ ۳۱ آیه.

۷۷٫ مرسلات:فرستاده شدگان ـ ۵۰ آیه.

۷۸٫ نبأ:خبر مهم ـ ۴۰ آیه.

۷۹٫ نازعات:کشیدن ـ ۴۶ آیه.

۸۰٫ عبس:عبوس، چهره در هم کشیدن ـ ۴۲ آیه.

۸۱٫ تکویر:پیچیدن نور خورشید ـ ۲۹ آیه.

۸۲٫ انفطار:شکافته شدن ـ ۱۹ آیه.

۸۳٫ مطففین:کم فروشان ـ ۱۹ آیه.

۸۴٫ انشقاق:شکافته شدن ـ ۲۵ آیه.

۸۵٫ بروج:شیء ظاهر و آشکار، ۲۲ آیه.

۸۶٫ طارق:کوبیدن ـ ۱۷ آیه.

۸۷٫ اعلی:برتر، بالاتر ـ ۱۹ آیه.

۸۸٫ غاشیه:پوشاندن ـ ۲۶ آیه.

۸۹٫ فجر:شکافتن وسیع، صبح ـ ۳۰ آیه.

۹۰٫ بلد:شهر (مکه) ـ ۲۰ آیه.

۹۱٫ شمس:خورشید ـ ۱۵ آیه.

۹۲٫ لیل:شب ـ ۲۱ آیه.

۹۳٫ ضحی:اوائل روز ـ ۱۱ آیه.

۹۴٫ انشراح:شرح صدر، آرامش ـ ۸ آیه.

۹۵٫ تین:انجیر ـ ۸ آیه.

۹۶٫ علق:خون بسته ـ ۱۹ آیه.

۹۷٫ قدر:اندازه گیری و تقدیر ـ ۵ آیه.

۹۸٫ بینه:دلیل روشن ـ ۸ آیه.

۹۹٫ زلزله:به لرزه درآمدن ـ ۸ آیه.

۱۰۰٫ عادیات:دویدن با سرعت ـ ۱۱ آیه.

۱۰۱٫ قارعه:حادثه مهم و سخت ـ ۱۱ آیه.

۱۰۲٫ تکاثر:تفاخر و فخرفروشی ـ ۸ آیه.

۱۰۳٫ عصر:فشردن، وقت عصر ـ ۳ آیه.

۱۰۴٫ همزه:عیب جو و غیبت کننده ـ ۹ آیه.

۱۰۵٫ فیل:نام حیوان – ۵ آیه.

۱۰۶٫ قریش:قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز جزء آن قبیله بود. ـ ۴ آیه.

۱۰۷٫ ماعون:چیز کم ـ ۷ آیه.

۱۰۸٫ کوثر:خیر کثیر و فراوان ـ ۳ آیه.

۱۰۹٫ کافرون:کسانی که حق را می پوشانند ـ ۶ آیه.

۱۱۰٫ نصر:پیروزی ـ ۳ آیه.

۱۱۱٫ مسد:طنابی که از الیاف بافته شده ـ ۵ آیه.

۱۱۲٫ توحید:یگانگی ـ ۴ آیه.

۱۱۳٫ فلق:شکافتن، طلوع صبح ـ ۵ آیه.

۱۱۴٫ ناس:مردم ـ ۶ آیه.


همچنین بخوانید: باز نشر : تک فارس
در صورتی که شما نسبت به محتوای این پست، حق کپی رایت دارید اطلاع دهید