image نوشتن آدرس یا دنبال آدرس بودن در خواب تعبیرش چیست

شاید شما هم نوشتن آدرس رو پاکت و یا کاغذ را دیده اید و برایتان جالب است بدانید که تعبیر این خواب چیست:

▪آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید

▪به دنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان

▪به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت

▪آدرس رابا صدای بلند خواندن: تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت