image راهکارهایی برای مراقبت صحیح از گل های آپارتمانی

▪ چه نوع خاکی برای گلدان مناسب است؟

بهترین ترکیب خاک برای خاک گیاهان آپارتمانی شامل یک قسمت ماسه و دو قسمت خاک برگ یا پیت موس است، ولی برای قلمه زدن یا تکثیر از ترکیب دو قسمت ماسه و یک قسمت خاک برگ یا پیت موس استفاده می‌گردد.

▪ توصیه می شود از گلخانه ها تهیه شوند.

▪ خاک مناسب گیاهان آپارتمانی چیست؟

لطفا دوستان دقت کنید خاک باغچه یا خاک برگی که شما از جنگل می آورید پر از حشره و بیماری است و برای داخل آپارتمان مناسب نیست.

▪ از علت پوسیدگی گیاه بنفشه آفریقایی سوال کرده اند توجه داشته باشید این گیاه در اثر آبیاری زیاد برگ هایش پوسیده و از بین می رود پس از ظرف مخصوص برای آبیاری آن استفاده کنید.

▪ مشکل بسیاری از دوستان در نگهداری سرخس خشک شدن برگ های این گیاه زیباست.

توجه کنید به هیچ عنوان آب روی برگ های سرخس ریخته نشود.

▪ محیط را برایش مرطوب کنید مثل محیط جنگل.

نکته مهم :

▪ دقت کنید تا وقتی که که گیاه شما رشد دارد و در یک گلدان سرحال است گلدان را تعویض نکنید.

اشتباه بسیاری از علاقه مندان این است که بی مورد گلدان گل را تعویض میکنند.

تک فارس » دکوراسیون » راهکارهایی برای مراقبت صحیح از گل های آپارتمانی