عکس, متن انشای جدید برای دانش آموزان درباره روز معلم

معلمی شغل پیامبران است. چون آنها هم به مردم درس اخلاق و خوب زندگی کردن را یاد می دادند. معلم مانند شمعی است که می سوزد و برای ما نور و گرما تولید میکند. او ما را مثل فرزندان خودش دوست دارد و به ما احترام میگذارد. روز 22 اردیبهشت روزی است که آقای مرتضی مطهری شهید شدند و این روز روز معلم نامگذاری شده است. سال هاست که به بهانه مقدس شهادت معلمی بزرگ و فرزانه، استاد شهید مطهری، فرصتی می شود برای سپاسگزاری از معلمان عزیز، معلمانی که انسان سازند و جامعه ساز. همان معمار قلب های کوچکمان، همان کسی که بذر نور را در دل ها می افشاند. قدردانی از او قدردانی از باغبانی است که هرروز صبح سبدی پر از صمیمیت و مهربانی را به کلاس برده و با انگشتان مهربان خویش بر شاخه ی قلب...