موارد مصرف این دارو در درمان صرع ساده و پیچیده غائب مصرف می شود. مکانیسم اثر این دارومشابه فنی توئین و كار با مازپین با انسداد جریان سدیم،از فعالیت با فركانس زیاد نرون ها جلوگیری می كند وبا مهار آنزیم تجزیه كنندهGABA،غلظت آن را در مغز افزایش می دهد. همچنین این دارو در غلظت های زیاد، جریان پتاسیم در غشاء سلولهای مغزی را افزایش می دهد و غشاء را هیپرپولاریزه می كند. فارماکوکینتیک از طریق خوراكی بخوبی جذب می شود. پیوند دارو به پروتئین بسیار زیاد است.غذا ،جذب این دارو را به تاخیر می اندازد.این دارو در كبد متابولیزه واز طریق كلیه ها دفع می شود .نیمه عمر دارو 16-6ساعت می باشد . موارد منع مصرف در بیماری های فعال كبدی وسابقه فامیلی نارسایی شدید كبد نباید مصرف شود . هشدارها ▪ قبل از شروع درمان ودر طول 6ماه ماه...