عکس, چطور می توانید آدم حسودی نباشید

روانشناسان می گویند ما مشغول تجربه احساساتی مانند حسادت و غبطه خوردن هستیم به عنوان یک پاسخ طبیعی در مورد وضعیت اجتماعی درک شده در "رتبه بندی اجتماعی" هستیم. اما یک کلید وجود دارد و در نهایت یک درک و آن هم قضاوت شماست ،که خودتان نسبت به شخص دیگری انجام میدهید و با اینکه، حسادت ممکن است پاسخ طبیعی بسیاری از مردم باشد، اما لزوما سالم و سودمند نیست. ▪ حسادت را بپذیر : حسادت طبیعی است ، حسادت، اتفاق می افتد پس در مورد احساساتتان صادق باشید. صادقانه بگویید که کمی احساس حسادت، زمان هایی که می بینند مردم کارهایی را انجام می دهند که شما آرزو میکنید که ای کاش شما هم میتوانستید،میکنید. ▪ سعی کنید از مقایسه خودتان با دیگران پرهیز کنید: به خودتان یادآوری کنید، که هر شخصی در راه متفاوتی از زندگی قرار دارد...