تعبیر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

#تعبیر

دیدن نان گندم در خواب چه معنی و تعبیری دارد

image دیدن نان گندم در خواب چه معنی و تعبیری دارد

▪ خواب نان دیدن اگر خواب نان دیده‌اید، اما مشخصات دیگری مربوط به این خوراکی را یادتان نمی‌آید، یعنی این که باید... ادامه ❯❯


تعبیر دیدن آینه در خواب یا دیدن خود در آینه چیست

image تعبیر دیدن آینه در خواب یا دیدن خود در آینه چیست

آنلی بیتون می‏گوید ▪ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانه آن است كه بیمار خواهید شد... ادامه ❯❯


تعبیر و معنی دیدن آویشن در خواب چیست

image تعبیر و معنی دیدن آویشن در خواب چیست

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آویشن می خرید : امكانات مالیتان زیاد می شود. خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد... ادامه ❯❯


دیدن و نوشیدن آب متعفن و بدبو در خواب چه تعبیری دارد

image دیدن و نوشیدن آب متعفن و بدبو در خواب چه تعبیری دارد

▪لوک اویتنهاو می گوید : آب گرم : بیماری ▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آب متعفن وتیرگی آن بیماری است. ▪منوچهر مطیعی تهرانی... ادامه ❯❯


دیدن و نوشیدن آب خنک در خواب چه معنی و تعبیری دارد

image دیدن و نوشیدن آب خنک در خواب چه معنی و تعبیری دارد

▪ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند،... ادامه ❯❯


تعبیر خواب آباد کردن مکانی یا آباد کردن هر کجا در خواب چیست

image تعبیر خواب آباد کردن مکانی یا آباد کردن هر کجا در خواب چیست

▪جابرمغربی گوید: اگر کسی خویشتن را به خواب ، در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد، به... ادامه ❯❯