▪ موارد مصرف این دارو برای كاهش احتمال بروز و شدت عفونت های همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن و درمان پوكی استخوان شدید و بدخیم (برای تاخیر در زمان پیشرفت بیماری) مصرف می شود. ▪ مکانیسم اثر اینترفرون gamma-lb دارای یك زنجیره پپتیدی با 140 اسید آمینه می باشد. اینترفرون ها گروهی ازپروتئین ها یا گلیكوپروتئین های طبیعی هستند كه توسط سلول های اوكاریوت و در پاسخ به عفونت های ویروسی یا سایر محرك های بیولوژیك تولید می شوند. اگرچه اینترفرون ها دارای خواص مشتركی می باشند، ولی اینترفرون-گاما دارای اثرات فعال كنندگی فاگوسیت ها(مثل تولید متابولیت های اكسیژن در داخل فاگوسیت ها) می باشد. تحقیقات نشان می دهد كه اینترفرون-گاما باعث افزایش متابولیسم اكسیداتیو ماكروفاژهای بافتی ، افزایش سایتوتوكسیستی وابسته به پادتن و فعالیت سلول های كشنده طبیعی می شود. بر خلاف اینترلوكین 4، اینترفرون-گاما سطحIgE و تولید كلاژن...