سید علی یزدیخواه در این مورد گفت: مدارس تهران فردا به شکل فراگیر و عمومی تعطیل نیست.
در شعب انتخاباتی که استقبال مردم، فوق العاده باشد و شمارش آراء در آن شعب به صبح فردا کشیده شود به شکل موردی و با هماهنگی رؤسای آموزش و پرورش منطقه درباره نحوه فعالیت مدارس آن تصمیم گیری و اعلام می شود.
تعطیل شدن یا نشدن مدارس روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۱ به تشخیص رؤسای مناطق واگذار شده است.

تک فارس » اخبار روز » ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ مدارس تعلیل است