ابتدا برای چند لحظه به کف دستتان نگاه کنید پس از آن به ناخن‌های همان دستتان نگاه کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر برای دیدن ناخن‌هایتان دستتان را برگرداندید و ناخن‌ها را نگاه کردید؛ گفته می‌شود که انسانی بیشتر منطقی هستید…

ولی اگر برای دیدن ناخن‌هایتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است، انگشتانتان را خم کردید و به ناخن هایتان نگاه کردید، بیشتر بر احساس‌تان تکیه دارید…

تک فارس » مطالب جالب » یک تست جالب واقعی شناخت شخصیت افراد از روی ناخن