پل خواجو بدلیل ورود رطوبت افزایش ترکهای ایجاد شده در حال تخریب تدریجی می باشد.

image گزارش تصویری از ترک های ایجاد شده در پل خواجو اصفهان

image گزارش تصویری از ترک های ایجاد شده در پل خواجو اصفهان

image گزارش تصویری از ترک های ایجاد شده در پل خواجو اصفهان

image گزارش تصویری از ترک های ایجاد شده در پل خواجو اصفهان

image گزارش تصویری از ترک های ایجاد شده در پل خواجو اصفهان

image گزارش تصویری از ترک های ایجاد شده در پل خواجو اصفهان