اشتها داشتن : مشکل مادی

اشتهای شما زیاد است : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید.

اشتهای شما کم است : سلامتی شما بخطر خواهد افتاد .

اشتهای شما خیلی زیاد است : یک ضرر مالی

اشتهایتان را از دست میدهید : یک راز خطرناک

تک فارس » مطالب جالب » گرسنه بودن و اشتهای زیاد داشتن در خواب چه تعبیری دارد