image گدایی کردن در خواب چه تعبیری دارد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود. اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

گدا : شکست و مشکلات

چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد

گدا بودن : هدیه خواهید گرفت

محمدبن سیرین گوید:

اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبرکت است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گدائی بر چهار وجه است. اول: خیر و برکت. دوم: منفعت.سوم: معیشت. چهارم: عز وجاه.