▪ موارد مصرف

ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).

a) درمان هپاتیت C مزمن

b) درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)

▪ مکانیسم اثر

دارو سبب مهار سنتز RNA و DNA و نیز مهار آنزیم RNA پلیمراز می شود.

▪ فارماکوکینتیک

▪ موارد منع مصرف

مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

▪ هشدارها

عوارض جانبی

سردرد، ایست قلبی، برادیکاردی، هایپوتنشن، فارنژیت، رینیت، آنمی همولیتیک، آنمی شدید، آپنه، برونکواسپاسم، ادم ریوی، راش.

▪ تداخل دارویی

a) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین سبب افزایش احتمال سمیت می شود.

b) استاودین و زیدوودین ممکن است سبب کاهش فعالیت ضد رترو ویروسی ریباویرین شوند.

▪ نکات قابل توصیه

▪ مقدار مصرف

▪ اشکال دارویی

تک فارس » پزشکی سلامتی » کپسول ریبابایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی